Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Úvodné ustanovenia a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) platia pre poskytovanie poradenských služieb, organizovanie podujatí a predaj produktov a služieb, cez webové rozhranie www.uspesna.sk, prevádzkované spoločnosťou elianto s.r.o. IČO: 46 479 147, DIČ: 2820016364, IČ DPH: SK2820016364, so sídlom: Firmova 7, 851 10 Bratislava, Slovenská Republika, zapísanou v Obchodnom registry OS BA I, odd Sro, vložka č. 78049/B (ďalej len predávajúci)
 2. Nákup produktu prebieha na základe Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Proces uzatvárania Kúpnej zmluvy je podrobne popísaný v čl. III. VOP. Tieto VOP sú dokumentom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a podrobne uvádzajú a vysvetľujú práva a povinností oboch zmluvných strán, teda Kupujúceho a Predávajúceho. Dojednania, ktoré sú v Kúpnej zmluve odlišné od ustanovení VOP, majú prednosť. VOP rieši aj niektoré ďalšie otázky týkajúce sa nákupu digitálneho obsahu, alebo využívania internetových stránok www.uspesna.sk
 3. VOP obsahujú informácie, ktoré potrebujete mať k dispozícií ešte pred získaním produktu/služby. Prosím, prečítajte si VOP veľmi pozorne a v prípade, že k ním budete mať otázky alebo pripomienky, kontaktujte ma ešte pred objednaním služby (teda pred kliknutím na tlačidlo “záväzne objednať”). Kontakt nájdete v čl. II. VOP.
 4. Vzájomná komunikácia je najlepším spôsobom, ako eliminovať nedorozumenia medzi nami. Tým, že kliknete na “záväzne objednať” mi totiž dávate signál, že ste VOP čítali a že súhlasíte s priebehom obchodu a spolupráce, aký tu popisujem. Dávate tým aj signál, že svoju objednávku myslíte vážne, a že ste, tak ako ja, pripravený splniť si záväzky vyplývajúce z následne uzatvorenej Kúpnej zmluvy (ja ako Predávajúci dodať vami objednaný produkt a Vy ako Kupujúci za neho zaplatiť dohodnutú cenu).
 5. Všetky podstatné informácie nájdete tu vo VOP. 

 

 

II. Dôležité pojmy (definície)

 1. PREDÁVAJÚCI

Predávajúci je: elianto s.r.o., IČO: 46 779 147, so sídlom: Firmova 7, 85110 Bratislava, kontaktný e-mail: zuzka@uspesna.sk , mobil: 0903118115

2. KUPUJÚCI

Kupujúci je ten, kto prostredníctvom webového rozhrania www.uspesna.sk, uzavrie so mnou ako Predávajúcim, Kúpnu zmluvu, a tým si kúpi vybranú službu. Kupujúcim môže byť spotrebiteľ, fyzická aj právnická osoba.

3. SPOTREBITEĽ

Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorí nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci výkonu svojho povolania. Ak spotrebiteľ uvedie do objednávky IČO, Kupujúcim je automaticky podnikateľ.

4. SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA

Je Kúpna zmluva, v ktorej ako kupujúci vystupuje spotrebiteľ. Táto zmluva je chránená príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a zákonmi o ochrane spotrebiteľa, najmä zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Ak kupujúcim je iný subjekt ako spotrebiteľ, náležitosti VOP vzťahujúce sa k spotrebiteľovi, sa nevyužijú.

5. KÚPNA ZMLUVA UZATVORENÁ NA DIAĽKU

Je Kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, tzn. uzatvorená bez osobného kontaktu zmluvných strán, len prostredníctvom webového rozhrania (na základe objednávky uskutočnenej na internetovej stránke www.uspesna.sk, vyplnením potrebných údajov Kupujúcim), alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie, telefonicky, alebo využitím podobných komunikačných prostriedkov. Náklady spojené s použitím spomínaných prostriedkov komunikácie si Kupujúci hradí sám a nelíšia sa od bežných sadzieb, účtovaných vašim operátorom, resp. poskytovateľom internetového pripojenia. Odoslaním objednávky Kupujúci výslovne súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku a uzatvorením Kúpnej zmluvy na diaľku.

6. PRÁVNE PREDPISY

Sú platné právne predpisy, ktorými sa riadia vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Ide najmä o Občiansky zákonník a v prípade, že je Kupujúcim Spotrebiteľ aj zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

III. Objednávka a uzatvorenie Kúpnej zmluvy

1.Kupujúci objednáva službu/produkt prostredníctvom webového rozhrania, tzn. prostredníctvom objednávkového systému, odoslaním vyplneného objednávkového formulára. 

2.POPIS služby

Na webových stránkach www.uspesna.sk je uvedený podrobný popis ponúkanej služby/produktu, vrátane uvedenia toho, čo obsahuje, komu je určený, čo Kupujúcemu môže priniesť a v akom formáte je poskytovaný. Všetky prezentácie, texty a obrázky na webových stránkach www.uspesna.sk majú len informatívny charakter.

3. OBJEDNÁVKA SLUŽIEB

Na objednanie služby prostredníctvom webových stránok www.uspesna.sk slúži objednávkový formulár na podstránke každej služby, kde Kupujúci vypĺňa Meno a Priezvisko, adresu, e-mail, a v prípade podnikateľov, aj IČO a DIČ, prípadne IČ DPH a následne zvolí spôsob platby. Pred odoslaním objednávky je poskytnutá Kupujúcemu možnosť skontrolovať, alebo zmeniť údaje, prípadne opraviť chyby. Následne je potrebné potvrdiť zakliknutím príslušného políčka súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Týmto súhlasom Kupujúci potvrdzuje, že si VOP prečítal a plne s nimi súhlasí. Objednávku Kupujúci odošle kliknutím na tlačidlo “Objednať s povinnosťou platby” v košíku.

O prijatí objednávky bude Kupujúci informovaný e-mailom, zaslaným na e-mailovu adresu, ktorú kupujúci zadal v objednávkovom formulári. Informácia o prijatí objednávky je odosielaná automatickým systémom. Do okamihu obdržania potvrdenia objednávky môže Kupujúci objednávku telefonicky alebo e-mailom na adresu zuzka@uspesna.sk zrušiť.

Doručením potvrdenia o prijatí objednávky na e-mailovú adresu Kupujúceho sa Kúpna zmluva považuje za uzatvorenú.

V prípade pochybností môže Predávajúci kontaktovať Kupujúceho za účelom overenia pravosti objednávky. Ak sa pravosť objednávky nepodarí overiť, Predávajúci má právo Objednávku zrušiť. 

4. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, v elektronickej podobe. Kúpnu zmluvu tvorí Objednávka, jej prijatie zo strany Predávajúceho a tieto VOP.

 

IV. Cena služby a platba

 1. CENA SLUŽBY

Na webových stránkach www.USPESNA.sk je vždy uvedená aktuálne platná cena služby. Cena je uvedená vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH). Cena je platná celú dobu jej uverejnenia. Ak je uverejnená akčná cena, je spolu s ňou uverejnená aj doba jej platnosti a podmienky, za akých je poskytnutá. Vzhľadom k charakteru služby, nevznikajú žiadne ďalšie náklady spojené s jej doručením. Kalkulovaná cena uvedená v súhrne objednávky je konečná cena.

2. Dohodnutá Kúpna cena je cena uvedená na webových stránkach www.uspesna.sk v okamžiku odoslania objednávky. Ak by došlo k zjavnej chybe pri uvedení ceny na webových stránkach www.uspesna.sk (predovšetkým preklep, chyba systémového nastavenia pri zadávaní ceny), alebo podobnej chybe v procese uzatvárania Kúpnej zmluvy, Predávajúci nie je povinný dodať službu za zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, ak už došlo k automatickému potvrdeniu Objednávky. V prípade, ak dôjde k úhrade chybnej ceny Kupujúcim, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

3. Ak nie je medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté inak, je Predávajúci povinný dodať službu Kupujúcemu až po úplnom zaplatení dohodnutej Kúpnej ceny, teda po pripísaní úhrady Kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

4. SPÔSOB PLATBY

Kúpnu cenu je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

a) bezhotovostne bankovým prevodom na účet predávajúceho (platba trvá 1-2 dni)

- pokyny k platbe vo forme zálohovej faktúry pošle Predávajúci Kupujúcemu v maily potvrdzujúcom prijatie objednávky

- pri platbe Kupujúci uvádza príslušný variabilný symbol, čo pomôže rýchlemu spárovaniu 

b) od 1.10.2018 online prostredníctvom platobnej brány GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímanie platobných kariet a online bankových prevodov; čísla platobných kariet, kreditných kariet a hesla k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.

Prípadne ďalšie spôsoby platby Kúpnej ceny budú uvedené na webových stránkach www.uspesna.sk alebo dohodnuté priamo medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

Kúpna cena sa hradí v mene EUR.

5. SPLATNOSŤ KÚPNEJ CENY

V prípade bezhotovostného bankového prevodu je Kúpna cena splatná do 3 kalendárnych dní od odoslania potvrdenia o prijatí objednávky Kupujúcemu.

Dátum splatnosti je uvedený v zálohovej faktúre, v pokynoch k platbe.

Kúpna cena sa považuje za zaplatenú v okamihu pripísania úhrady Kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho.

Po prijatí platby Predávajúci vystaví doklad o prijatí Kúpnej ceny, ktorý Kupujúci obdrží v prípade využitia online platobnej metódy po uskutočnení úhrady do 24 hodín od jej realizácie, v ostatných prípadoch do 3 dní od prijatia úhrady Kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

 

V. Dodacie podmienky

1. SPÔSOB DODANIA SLUŽBY

Pri osobných konzultáciách je termín dodania služby definovaný pred vystavením objednávky a dohodnú sa na ňom vzájomne obe strany.

Pri workshopoch, seminároch a iných hromadných akciách je termín a miesto špecifikované na príslušnej podstránke k danej službe.

Kupujúci má nárok na dodanie všetkých zakúpených služieb. Nárok na prezentované darčeky nie je vynutiteľný.

 

 

VII. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

 1. Keďže poskytnutie služby je podmienené výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil odkliknutím políčka pri objednávke, že bol riadne poučený a oboznámil sa s týmito obchodnými podmienkami, Predávajúci podľa zákona neumožňuje odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

 2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, ak platba Kupujúceho nebude pripísaná na účet Predávajúceho do 3 dní po termíne splatnosti. 

 

VIII. Záruka, vadné plnenie, reklamačný poriadok

 1. Práva vznikajúce pri chybnom plnení a práva zo záruky sa riadia platnými právnymi predpismi, predovšetkým Občianskym zákonníkom.
 2. Predávajúci zodpovedá za doručenie služby. 
 3. V prípade nečakaných udalostí spôsobených 3. stranou Predávajúci zabezpečí po vzájomnej dohode náhradné plnenie. 
 4. Reklamáciu Kupujúci uplatňuje bez zbytočného odkladu hneď po zistení vád. Reklamáciu môže poslať e-mailom na adresu zuzka@uspesna.sk alebo písomne na adresu Predávajúceho uvedenú v čl. I. VOP. K reklamácii Kupujúci priloží faktúru, alebo iný doklad o kúpe, popis reklamovanej závady a návrh riešenia reklamácie. Predávajúci vybaví reklamáciu  najneskôr do 30 dní od jej doručenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. O vybavení reklamácie Predávajúci informuje Kupujúceho písomne e-mailom, na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci zadal v Objednávke.

 

IX. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov

 1. V prípade sťažnosti k uzatvorenej Kúpnej zmluve, jej plneniu alebo inej sťažnosti, kontaktuje Kupujúci Predávajúceho písomne na adresu uvedenú v čl.I. VOP alebo e-mailom na zuzka@uspesna.sk
 2. Riešenie spotrebiteľských sporov sa riadi príslušnými zákonmi o ochrane spotrebiteľa.

 

X. Záverečné ustanovenia

 1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do doby splnenia povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z VOP.
 2. Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom, ktorý nájdete tu.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci môže tieto VOP meniť, avšak pre Kupujúceho platia vždy VOP, s ktorými sa oboznámi a ktorých prečítanie potvrdí pri odosielaní svojej objednávky.
 4. Tieto VOP sú účinné od 1.9.2018.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PODUJATIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi Zákazníkom – majiteľom zakúpenej Vstupenky na strane jednej a Organizátorom – spoločnosťou elianto s.r.o. IČO: 46 479 147, DIČ: 2820016364, IČ DPH: SK2820016364, so sídlom: Firmova 7, 851 10 Bratislava, Slovenská Republika, zapísanou v Obchodnom registry OS BA I, odd Sro, vložka č. 78049/B (ďalej len predávajúci),vystupuje v týchto obchodných podmienkach ako Organizátor rôznych typov Podujatí, so zameraním na edukačné aktivity.

Zmluvný vzťah medzi Zákazníkom a Organizátorom vzniká kúpou Vstupenky na Podujatie Organizátora prostredníctvom webového riešenia www.uspesna.sk. Proces kúpy Vstupeniek, platby za Vstupenky, postup v prípade straty, odcudzenia, poškodenia a zničenia Vstupeniek, reklamačný poriadok ohľadne Vstupeniek, odstúpenie od kúpy Vstupenky upravujú súčasne Obchodné podmienky elianto s.r.o., ktoré sú uverejnené na stránke www.uspesna.sk.

V prípade, že je zmluvnou stranou Zákazník - spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení.

V prípade, že je zmluvnou stranou Zákazník - podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY DEFINÍCIE POJMOV, ÚVODNÉ USTANOVENIA

Podujatie:

Podujatie je stretnutie so zámerom naučiť, edukovať, inšpirovať, či inak aktívne komunikovať pre verejnosť alebo uzavretú skupinu ľudí na základe požiadaviek. Môže sa jednať o verejné podujatie, , školenie, konferenciu, alebo inú vzdelávaciu, hudobnú spoločenskú akciu konanú na území Slovenskej republiky, ktorú organizuje, usporadúva, prevádzkuje Organizátor, alebo ktorého konanie, alebo usporiadanie je sprostredkované Organizátorom a Ponuka ktorého je Organizátorom vytvorená na webovom portáli www.uspesna.sk, prostredníctvom ktorého má Zákazník možnosť zakúpiť si Vstupenku, ktorá mu umožňuje účasť na takomto Podujatí. Podujatie sa koná v čase a na mieste určenom Organizátorom v Ponuke uverejnenej na webovom portáli www.uspesna.sk, ktorá súčasne obsahuje aj bližšie podmienky konania Podujatia. Organizátor sa zaväzuje zakúpené Podujatia poskytnúť v dohodnutom čase a mieste.

Organizátor:

Organizátor je elianto s.r.o., ktorý priamo predáva vstupenky bez využitia sprostredkovateľa.

Predajné miesto:

Predajným miestom je online stránka www.uspesna.sk. Podujatie môže byť objednané a zakúpené prostredníctvo online stránky www.uspesna.sk alebo na základe Objednávky so špecifickými požiadavkami Objednávateľa, kedy bude na základe dohody a skutočných nákladov vyfakturované dodatočne, po uskutočnení Podujatia. Predajným miestom môže byť aj samotné Podujatie, pokiaľ to bude umožnené Organizátorom.

Vstupenka:

Predstavuje ceninu, potvrdenie a doklad o zaplatení kúpnej ceny Zákazníkom za vstup (jednorazový, alebo opakovaný) na ním vybrané Podujatie Organizátora uverejnené na webovom portáli www.uspesna.sk, ku ktorému sa daná Vstupenka viaže. Vstupenka slúži Zákazníkovi ako doklad o zaplatení kúpnej ceny za vstup na Podujatie, pričom za predpokladu, že Zákazník potrebuje iný doklad ako je Vstupenka, je potrebné sa obrátiť so svojou žiadosťou na: zuzka@uspesna.sk. Vstupenka bude po uhradení kúpnej ceny Vstupenky v plnej výške Zákazníkom v elektronickej podobe ako tzv. ,,E-ticket“ zaslaná na e-mailovú adresu Zákazníka, ktorú zadal v rámci registrácie na webovom portáli www.uspesna.sk (registrovaný užívateľ), alebo pri kúpe Vstupenky bez registrácie (neregistrovaný užívateľ). Vstupenka môže byť následne Zákazníkom vytlačená na kancelársky hárok A4 alebo prostredníctvo mobilného zariadenia. V prípade, že sa zákazník nebude vedieť preukázať platnou vstupenkou v elektronickej alebo tlačenej podobe, jeho účasť na Podujatí bude zamietnutá.

Organizátor môže pri niektorých Podujatiach určiť, že Vstupenka bude vystavená na konkrétne meno a priezvisko Zákazníka, prípadne osoby, ktorá sa Podujatia zúčastní. V takomto prípade Zákazník zodpovedá za správnosť, úplnosť, pravdivosť a presnosť poskytnutých údajov. Organizátor je oprávnený požadovať pri vstupe na Podujatie od Zákazníka, resp. osoby, ktorá sa Podujatia zúčastní aj predloženie dokladu, ktorým by preukázal totožnosť Zákazníka, resp. osoby, ktorá sa Podujatia zúčastní a súlad údajov v doklade s údajmi uvedenými na Vstupenke.

Organizátor si vyhradzuje právo viazať platnosť Vstupenky na neporušený kontrolný ústrižok, jedinečný čiarový kód, alebo iné označenie vyobrazené na Vstupenke Organizátora, ktorý musí byť bez zmien, úprav, alebo poškodenia. Vstupenka je viazaná výlučne na Podujatie, na ktoré bola zakúpená, a nie je možné ju použiť za účelom vstupu na iné podujatie. S držbou Vstupenky je spojené oprávnenie Zákazníka zúčastniť sa na Podujatí, na ktoré bola Vstupenka zakúpená. Vstupenku nie je možné ďalej ponúkať na predaj, alebo bezdôvodne a svojvoľne vytlačiť jej duplikát. Prípadné vrátenie Vstupenky do predaja a jej výmena je možná len v prípade, ak je táto možnosť poskytovaná Organizátorom Podujatia, a len za podmienok uvedených Organizátorom v Ponuke Podujatia, prípadne v podmienkach Podujatia vydaných Organizátorom. Akékoľvek upravovanie, falšovanie, alebo kopírovanie Vstupenky je trestné. Vstupenka je neplatná po opustení Podujatia, alebo po ukončení Podujatia, a to s prihliadnutím na povahu Podujatia.

Trvanie Ponuky je ohraničené termínom určeným Organizátorom v Ponuke alebo kapacitne, maximálnym počtom zakúpených Vstupeniek, a to s prihliadnutím na obsah Ponuky Organizátora a záujem Organizátora. Pri vstupe na konkrétne Podujatie sa každá fyzická osoba musí preukázať vlastnou Vstupenkou.

Vstupenku je možné si zakúpiť na www.uspesna.sk bankovým prevodom na čísla účtov uvedených pri objednávaní, online platbou platobnými kartami. V prípade, že si Zákazník vyberie bankový prevod, je nutné zaslať potvrdenie o úhrade, vzhľadom na dlhšiu dobu transféru finančných prostriedkov. Pokiaľ Zákazník toto potvrdenie nepošle, spoločnosť elianto s.r.o. nezaručuje doručenie Vstupenky a v tom prípade nemusí akceptovať žiadosť Zákazníka o účasť na Podujatí.

Úhradou vstupenky Zákazník potvrdzuje záväznú objednávku, ktorú nie je možné zrušiť bez dodržania postupu v týchto VOP.

Objednávka Vstupenky sa stáva záväznou za splnenia nasledovných podmienok: 

Momentom uhradenia kúpnej ceny za Vstupenku/Vstupenky Zákazníkom postupom uvedeným na www.uspesna.sk a v týchto VOP, a to po úplnom a správnom vyplnení údajov v registračnom formulári objednávky Vstupenky (pri nezaregistrovaných Zákazníkoch), alebo v prihlasovacom formulári objednávky Vstupenky/Vstupeniek (pri registrovaných Zákazníkoch). Oznámenie o úspešnej registrácii na www.uspesna.sk bude Zákazníkovi oznámené vo forme e-mailovej správy.
Udelením súhlasu s ustanoveniami VOP platnými a účinnými v   čase objednávky Zákazníka, s Ponukou Podujatia a podmienkami Podujatia. Platí, že objednávka Zákazníka neuhradená v lehote 24 hodín, resp. po neodoslaní potvrdenia o úhrade, bude po uplynutí tejto lehoty automaticky zrušená a práva Zákazníka s tým súvisiace automaticky zanikajú. Zákazník berie na vedomie, že kúpa a predaj Vstupenky sa realizuje výlučne elektronicky, prostredníctvom webového portálu www.uspesna.sk.
Na určité druhy Podujatia je možné zakúpiť si Vstupenky aj na mieste Podujatia. Túto možnosť si vyhradzuje určiť Organizátor elianto s.r.o. pri každom Podujatí osobitne.

Vstupenka bude Zákazníkovi zaslaná v elektronickej podobe ,,E-ticket“na e-mailovú adresu zadanú Zákazníkom pri objednávke Vstupenky, alebo pri registrácii na www.uspesna.sk, a to bezodkladne, najneskôr do 48 hodín po obdržaní informácie o riadnom zaplatení kúpnej ceny Vstupenky/Vstupeniek v plnej výške na účet spoločnosti elianto s.r.o. V prípade, ak nebude platba kúpnej ceny Vstupenky/Vstupeniek prijatá do 24 hod. od zadania objednávky alebo nebude zaslané potvrdenie o zaplatení Vstupenky/Vstupeniek, objednávka Zákazníka bude automaticky zrušená, pričom peňažné prostriedky zodpovedajúce výške kúpnej ceny Vstupenky/Vstupeniek prijaté Organizátorom po uplynutí tejto lehoty a po zrušení objednávky budú bezodkladne vrátené Zákazníkovi na účet, z ktorého boli zaslané. Pripísaním platby kúpnej ceny za Vstupenku/Vstupenky v plnej výške na účet Sprostredkovateľa, sa kúpna cena Vstupenky/Vstupeniek považuje za riadne uhradenú a nákup Vstupenky/Vstupeniek za riadne zrealizovaný. Zákazníkovi bude zaslaná Vstupenka na jeho e-mailovú adresu, a to v podobe elektronickej Vstupenky ,,E-ticket“, ktorá môže byť vo formáte PDF, alebo v inom vhodnom formáte s prihliadnutím na záujmy Organizátora. Zákazník je povinný vytlačiť si Vstupenku na kancelársky hárok A4 alebo mať ju uchovanú a pripravenú na nahliadnutie v mobilnom zariadení. Pre vylúčenie pochybností Sprostredkovateľ vyhlasuje, že otvorenie a tlač Vstupenky vo formáte PDF je možné len v programe, ktorý umožňuje otvorenie a tlač PDF dokumentov. V prípade, ak Organizátor určí iné pokyny týkajúce sa tlače a obsahu Vstupenky, tieto budú Organizátorom Zákazníkovi oznámené vo forme e-mailovej správy zaslanej Zákazníkovi spoločne so Vstupenkou. Spoločne so Vstupenkou budú Zákazníkovi doručené aj bližšie informácie týkajúce sa konkrétneho Podujatia, podmienok využitia Vstupenky, cena Vstupenky, prípadne osobitné požiadavky týkajúce sa konkrétneho Podujatia, Vstupenky, vstupu na Podujatie, a to s prihliadnutím na podmienky Organizátora konkrétneho Podujatia. Za predpokladu, že bude Vstupenka opatrená jedinečným čiarovým kódom, je Zákazník povinný sa pri vstupe na Podujatie preukázať platnou Vstupenkou s neporušeným jedinečným čiarovým kódom, ktorý bude na mieste zosnímaný príslušným čítacím zariadením, na základe čoho bude Zákazníkovi umožnený vstup na Podujatie. Po zosnímaní jedinečného čiarového kódu na Vstupenke, sa Vstupenka stane neplatnou, a nie je možné ju opätovne použiť bez ohľadu na osobu, ktorou bola Vstupenka pri vstupe na Podujatie predložená ako prvá. Akékoľvek ďalšie predloženie Vstupenky za účelom vstupu na Podujatie, nebude zo strany Organizátora akceptované, a takejto osobe nebude umožnený vstup na Podujatie. Platná Vstupenka, ktorá spĺňa všetky náležitosti je oprávneným dokladom umožňujúcim Zákazníkovi vstup na Podujatie a využívanie s tým súvisiacich služieb týkajúcich sa Podujatia. Organizátor má povinnosť vystaviť daňový doklad Zákazníkovi, ktorý pri objednávke a následnej kúpe Vstupenky/Vstupeniek vystupuje v postavení zdaniteľnej osoby, a súčasne, ktorý o vydanie daňového dokladu požiada, a presne, správne a úplne vyplní fakturačné údaje uvedené vo formulári objednávky Vstupenky (v rozsahu obchodné meno, sídlo – miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ) vždy a Zákazníkovi, ktorý nevystupuje v postavení zdaniteľnej osoby na jeho žiadosť. V prípade, ak je konanie Podujatia ohraničené minimálnym počtom zakúpených Vstupeniek, ktorý nebol dosiahnutý počas trvania Ponuky Podujatia, a z tohto dôvodu bolo Podujatie zrušené, alebo zmenené, platba kúpnej ceny za Vstupenku bude vrátaná Zákazníkovi Organizátorom Podujatia, alebo Sprostredkovateľom na účet, z ktorého bola platba kúpnej ceny Vstupenky zrealizovaná, a to v lehotách určených v zmysle podmienok Organizátora.

Zákazník je povinný chrániť Vstupenku pred stratou, odcudzením, alebo zneužitím a uchovávať ju na bezpečnom mieste.

Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že predložením Vstupenky pri vstupe na Podujatie Organizátorovi Podujatia, alebo ním poverenej osobe vyjadruje svoj súhlas s podmienkami, pokynmi, predpismi, poriadkami, prípadne inými dokumentami Organizátora, ktoré sa týkajú takéhoto Podujatia, a tieto sa zaväzuje dodržiavať. Účasťou Zákazníka na Podujatí, alebo nevyužitím Vstupenky zo strany Zákazníka účasťou na Podujatí, sa záväzky vyplývajúce zo Vstupenky považujú za splnené. V prípade, ak sa Zákazník nezúčastní Podujatia v termíne konania Podujatia, stráca Vstupenka platnosť ukončením Podujatia a Zákazník nemá nárok na vrátenie finančných prostriedkov zodpovedajúcich kúpnej cene Vstupenky, prípade nárok na zľavu z kúpnej ceny Vstupenky. Zákazník súhlasí, aby mu Organizátor elianto s.r.o. zasielal na jeho e-mailovú adresu zadanú pri registrácii Zákazníka na www.uspesna.sk, alebo v procese nákupu Vstupenky e-mailové správy ako nástroj priameho marketingu, pričom tento súhlas je Zákazník oprávnený kedykoľvek odvolať. Zákazník berie na vedomie, že nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom ponúkať Vstupenku na ďalší predaj akýmkoľvek tretím osobám. Zákazník udeľuje výslovný súhlas Organizátorovi a tretím osobám na primerané zhotovenie a zverejnenie akejkoľvek formy záznamu (obrazovej snímky, podobizne, obrazového a zvukového záznamu) na Podujatí, alebo v súvislosti s ním, a to za účelom jeho použitia pre televízne, rozhlasové, tlačové a/alebo filmové spravodajstvo, a rovnako na umelecké účely.

Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie, alebo zničenie Vstupenky a nevzniká mu povinnosť poskytnúť Zákazníkovi náhradnú Vstupenku. V prípade straty, alebo odcudzenia Vstupenky sa Zákazník zaväzuje o tejto skutočnosti informovať Organizátora, a to bez zbytočného odkladu potom, ako sa o nej dozvedel. V prípade hlásenia predmetnej skutočnosti príslušnému útvaru policajného zboru, zašle Zákazník kópiu takéhoto oznámenia Organizátorovi, spoločne s informáciou o strate, alebo odcudzení Vstupenky. V takomto prípade bude Zákazníkovi vystavená náhradná Vstupenka len za predpokladu, že vlastníka Vstupenky je možné určiť bez dôvodných pochybností. Stratená, alebo odcudzená Vstupenka vystavením náhradnej Vstupenky stráca svoju platnosť, a nemôže byť použitá ako oprávnený doklad na vstup na Podujatie. Zákazník sa súčasne zaväzuje vyplniť čestné prehlásenie o predmetnej skutočnosti. Vystavenie náhradnej Vstupenky môže podliehať poplatkovej povinnosti Organizátora. V prípade poškodenia Vstupenky v situácii, kedy si Zákazník nemôže opätovne vytlačiť Vstupenku z e-mailovej adresy, na ktorú mu bola zaslaná, sa Zákazník zaväzuje o tejto skutočnosti informovať Organizátora, a to bez zbytočného odkladu potom, ako sa o nej dozvedel. V takomto prípade bude vystavená Zákazníkovi náhradná Vstupenka len s výslovným, pričom poškodená Vstupenka vystavením náhradnej Vstupenky stráca svoju platnosť, a nemôže byť použitá ako oprávnený doklad na vstup na Podujatie. Vystavenie náhradnej Vstupenky môže podliehať poplatkovej povinnosti Organizátora.

Zľavový kupón:

Ide o číselný kód / znakový kód, ktorý udeľuje Organizátor a kupujúci ho môže využiť na uplatnenie zľavy zo Vstupenky.

Zákazník:

Je fyzická osoba, právnická osoba, alebo iná tretia osoba, ktorá si prostredníctvom webového portálu www.uspesna.sk zakúpila Vstupenku na ňou vybrané Podujatie uverejnené Organizátorom na webovom portáli www.uspesna.sk. Zákazník môže byť registrovaný, alebo neregistrovaný používateľ tovarov a služieb poskytovaných na webovom portáli www.uspesna.sk. Zákazník dáva bez akýchkoľvek nárokov Organizátorovi a tretím osobám súhlas na zhotovenie a zverejnenie akejkoľvek formy záznamu (podobizne, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu), zhotoveného primeraným spôsobom na Podujatí alebo v súvislosti s ním na digitálne, tlačové využitie / publikovanie. V prípade, že zákazník nesúhlasí so zverejnením jeho osoby môže so svojou žiadosťou kontaktovať Organizátora.

Zmluvný vzťah:

Zmluvný vzťah vzniká medzi Organizátorom a Zákazníkom kúpou Vstupenky na podujatie Organizátora www.uspesna.sk prostredníctvom webového portálu www.uspesna.sk.

ROZSAH SLUŽIEB, ZMENA ROZSAHU SLUŽIEB

Rozsah služieb je vždy definovaný na online stránke Podujatia, ktoré je vytvorené prostredníctvom www.uspesna.sk samotným Organizátorom alebo v osobitnej Objednávke. Organizátor si vyhradzuje právo presunúť konanie Podujatia na iný termín pri situácii, ktorú nemôže ovplyvniť (napr. vážna choroba prezentujúcich, poruchy dodávky elektrického prúdu, internetu, vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, skutočností vzniknutých následkom ročných období, vplyvmi počasia, nepriaznivého zdravotného stavu účinkujúcich na Podujatí a pod.). O zmene bezodkladne informuje Zákazníka emailom na mailové adresy použité v registráciách systému www.uspesna.sk. V prípade, že Zákazník s touto zmenou nesúhlasí, má právo od zmluvy odstúpiť. Organizátor si taktiež vyhradzuje právo presunúť podujatie na iný termín pri nedostatočnom počte Zákazníkov. O zmene bezodkladne informuje Zákazníka emailom na emailové adresy použité v registráciách na www.uspesna.sk. V prípade, že Zákazník s touto zmenou nesúhlasí, má právo od zmluvy písomne odstúpiť. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť miesto konania Podujatia alebo zmenu organizátorov programu podujatia. O zmene bezodkladne informuje Zákazníka emailom na mailové adresy použité v registráciách na www.uspesna.sk. Zmena miesta Podujatia a organizátorov programu však nie je dôvodom na možnosť odstúpenia od zmluvy pokiaľ nedošlo k zníženiu rozsahu služby. Organizátor si vyhradzuje právo Podujatie zrušiť pri nedostatočnom počte Zákazníkov o čom bezodkladne informuje Zákazníkov zverejnením na webovom portáli www.uspesna.sk a emailom na mailové adresy použité v registráciách na www.uspesna.sk.

V  prípade zmien na Podujatí z relevantných dôvodov nemá Zákazník nárok na vrátenie nákladov a výdavkov, ktoré mu vznikli z dôvodov zmien Podujatia vykonaných zo strany Organizátora (napr. náklady na stravu, dopravu do miesta konania Podujatia, ubytovanie v mieste konania Podujatia a i.).

Zákazník týmto berie na vedomie a potvrdzuje, že sa pred prvým použitím služieb dostupných na webovom portáli www.uspesna.sk, rovnako aj pred vyplnením objednávky a zakúpením Vstupenky na webovom portáli www.uspesna.sk riadne oboznámil s aktuálnym znením VOP (Všeobecné Obchodné Podmienky), tieto akceptuje a zaväzuje sa ich dodržiavať.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy za nasledovných podmienok:

a.) ak Organizátor oznámi zmenu termínu Podujatia a Zákazník so zmenou nesúhlasí;

b.) Organizátorovi uplynula lehota na vybavenie reklamácie.

Odstúpením Zákazníka od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Organizátor je povinný vrátiť Zákazníkovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za Podujatie. Zákazník sa zaväzuje takto zaslané finančné prostriedky prijať. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle Zákazník emailom na adresu Organizátora: zuzka@uspesna.sk. Odstúpenie od zmluvy musí byť potvrdené spätným emailom od Organizátora. V prípade začatia Podujatia a účasti Zákazníka na Podujatí už nie je možné od zmluvy odstúpiť.

Odstúpenie od kúpy Vstupenky Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že s prihliadnutím na ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nie je Zákazník oprávnený odstúpiť od zmluvy a žiadať vrátenie kúpnej ceny za Vstupenku, nakoľko Zákazník – spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote. Zmluvný vzťah založený kúpou a predajom Vstupenky na Podujatie nepochybne predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa Organizátor ako predávajúci zaväzuje poskytnúť Zákazníkovi ako spotrebiteľovi služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času v podobe účasti na Podujatí, pričom sa zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase a v dohodnutej lehote. S prihliadnutím na ods. 1 nie je Zákazník oprávnený vrátiť už zaplatenú a prevzatú Vstupenku a odstúpiť od kúpnej zmluvy na kúpu a predaj Vstupenky na Podujatie, ktoré sa bude konať v  čase uvedenom v Ponuke. Obdobne, Zákazník nie je oprávnený požadovať vrátenie finančných prostriedkov zodpovedajúcich kúpnej cene Vstupenky a odstúpenie od kúpnej zmluvy na kúpu a predaj Vstupenky, ktorá nebola využitá zo strany Zákazníka.

Organizátor je oprávnený odstúpiť od zmluvy za nasledovných podmienok:

Ak Organizátor oznámi zrušenie Podujatia Odstúpením Organizátora od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Organizátor je povinný vrátiť Zákazníkovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za Vstupenku. Informáciu o odstúpení zašle Organizátor v elektronickej podobe na email Zákazníka.

REKLAMÁCIA A JEJ UPLATNENIE

Zákazník je oprávnený bezodkladne, najneskôr do desiatich (10) dní po obdržaní a vytlačení Vstupenky reklamovať u Organizátora odôvodnené a preukázateľné vady Vstupenky, ktoré zistil po obdržaní a vytlačení Vstupenky (napr. Vstupenka nie je vystavená na Podujatie, na ktoré bola zakúpená, obsahuje iné údaje ako tie uvedené v Ponuke, neobsahuje požadované náležitosti podľa týchto VOP, obsahuje neúplné, nepresné, alebo nesprávne údaje z dôvodov nezavinených Zákazníkom, je vystavená na inú osobu ako Zákazníka a i. ). Zákazník je oprávnený uplatniť reklamáciu aj v prípade, ak v lehote 48 hodín od prijatia platby kúpnej ceny Vstupenky/Vstupeniek v plnej výške Organizátorom neobdrží Vstupenku na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri registrácii alebo v procese nákupu Vstupenky. Reklamáciu treba podať e-mailom na zuzka@uspesna.sk.

Dodatočne zistené vady nebudú akceptované. V prípade, ak Zákazník neuplatní reklamáciu spôsobom a v lehotách podľa tohto článku, Organizátor nie je povinný vybaviť reklamácie Zákazníka zaslané po lehote, alebo iným spôsobom ako je uvedené v tomto článku VOP. Sprostredkovateľ vybaví reklamáciu spravidla do desiatich (10) dní od doručenia reklamácie, vrátane Vstupenky a zašle Zákazníkovi vyjadrenie o vybavení reklamácie a o spôsobe vybavenia reklamácie na e-mailovú adresu, alebo na adresu, z ktorej bola Zákazníkom reklamácia zaslaná. Ak Organizátor po posúdení reklamácie uzná, že reklamácia je opodstatnená, oznámi Zákazníkovi kladné vybavenie reklamácie a určí spôsob vybavenia reklamácie s prihliadnutím na termín konania Podujatia, a to buď zaslaním novej Vstupenky, ktorá bude bez vád a nedostatkov na adresu trvalého bydliska/adresu sídla Zákazníka, alebo na e-mailovú adresu v podobe ,,E-ticketu“. Reklamácie vád Vstupenky zaslané až po uskutočnení Podujatia, prípadne po jeho zmene a zrušení nebudú akceptované.

Organizátor je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Zákazník právo od zmluvy odstúpiť. Vybavením reklamácie sa rozumie písomné vyjadrenie o uznaní nároku alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie. Organizátor je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Zákazníkovi potvrdenie (reklamačný protokol). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Organizátor je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Zákazníkovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu ihneď / bezodkladne. Dôvodom reklamácie nemôže byť nespokojnosť Zákazníka s programom a organizáciou Podujatia, nenaplnenie očakávaní Zákazníka s programom. Reklamácia sa uplatňuje emailom zuzka@uspesna.sk, telefónom: 903 118 115.

 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov zákazníkov je upravená: Podmienkami a informáciou o ochrane osobných údajov uvedenými nawww.uspesna.sk

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

Organizátor www.uspesna.sk nezodpovedá za majetkovú škodu na Podujatiach. Účastníci Podujatia sú povinní si chrániť svoje osobné veci.

Účastník podujatia sa zúčastňuje podujatí organizované www.uspesna.sk dobrovoľne, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo. Sú si vedomí, že za prípadné úrazy spôsobené na podujatí organizovanými www.uspesna.sk Organizátor nijak nezodpovedá.

Zákazník je povinný skontrolovať údaje na Vstupenke a prípadné chyby oznámiť Organizátorovi. V prípade, že sa tak nestane, Organizátor nezodpovedá za následky z toho vyplývajúce.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.uspesna.sk a sú platné dňom kúpy Vstupenky. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že zakúpením Vstupenky prostredníctvom webového portálu www.uspesna.sk a jej predložením pri vstupe na konkrétne Podujatie vyjadruje svoj výslovný súhlas s týmito VOP, ako aj obchodnými podmienkami, pokynmi, predpismi, poriadkami a inštrukciami Organizátora. Tieto podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Za rovnopis s platnosťou originálu sa považuje aj fotokópia alebo scan týchto VOP, ak nebude preukázané inak. Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok. Ak dôjde ku zmene obchodných podmienok v období medzi kúpou Vstupenky a samotným Podujatím, o tejto zmene Organizátor Zákazníka oboznámi. ORGÁN DOZORU Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava. T

Organizátor a Zákazník sa zaväzujú, že všetky spory súvisiace, vyplývajúce, alebo týkajúce sa týchto VOP budú riešiť predovšetkým zmierom a vzájomnou dohodou. V prípade, ak dohoda nie je možná, spor bude riešiť vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky. Jednotlivé ustanovenia týchto VOP sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť a/alebo nevymožiteľnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť a/alebo vymožiteľnosť ostatných ustanovení VOP, s výnimkou prípadov, kedy je najmä z dôvodu dôležitosti povahy, alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto ustanovenia týchto VOP zrejmé, že dané ustanovenie VOP nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení VOP. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.2.2024